แนวทางการขอฝึกงานในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ที่นักศึกษาควรรู้!!

สำหรับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังมองหาแหล่งฝึกงานดีๆ เรามีข้อมูลในการขอยื่นฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์มาแนะนำ เพื่อที่น้องๆ จะได้วางแผน และเตรียมตัวยื่นสมัครฝึกงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

รับรองว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานของน้องๆ แน่นอน

 

 

1. ช่วงเวลาฝึกงาน

 

2. คุณสมบัติพื้นฐานของนักศึกษาฝึกงาน

2.1 สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2.2 ศึกษาอยู่ในคณะด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาทิ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น

2.3 ควรมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งเป็นผู้ที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ

2.4 ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

3. เอกสารประกอบการขอฝึกงาน

3.1 หนังสือขอฝึกงานจากนักศึกษา และใบสมัครขอฝึกงาน

3.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน (ภาษาอังกฤษ)

3.3 หนังสือรับรองสถานะนักศึกษาจากสถาบันฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ (ภาษาอังกฤษ)

3.4 Transcript จากสถาบันการศึกษา  (ภาษาอังกฤษ)

3.5 สำเนาหนังสือเดินทาง *บันทึกเป็นไฟล์ PDF / สี โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานมากกว่า 11 เดือน ในวันที่ส่งใบสมัคร

3.6 สำเนาบัตรประชาชน*บันทึกเป็นไฟล์ PDF / สี โดยต้องปรากฏชื่อและรูปถ่ายชัดเจน

3.7 ประวัติการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษา เอก/สาขาวิชาที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

3.8 สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะการฝึกงานของนักศึกษา

 

4.  เงื่อนไขการขอฝึกงาน

4.1 ต้องไม่ขอรับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตฯไม่มีทุนการศึกษาให้

4.2 ต้องทำประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาของการฝึกงาน

4.3 ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดเองในระยะเวลาที่ขอฝึกงาน

4.4 ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ วินัย ระเบียบที่สถานเอกอัครราชทูตฯกำหนด

 

5. การแสดงความจำนงขอฝึกงาน

ให้แจ้งความจำนงขอฝึกงาน พร้อมส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ ทางอีเมล์มายัง นางมัจฉรียา ชิว
Email address : [email protected] ภายในกรอบเวลาที่กำหนดในข้อ 1

 

6. ขั้นตอนการขออนุมัติการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าสิงคโปร์

6.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีหนังสือแจ้งรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเข้าฝึกงานโดยตรง หลังจากปิดรับใบสมัคร ภายใน 1 เดือน โดยส่งทางอีเมล์ และหนังสือต้นฉบับจะส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

6.2 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยดำเนินการยื่นขอทำ  Training Employment Pass จากกระทรวงแรงงาน สิงคโปร์ (Ministry of Manpower: MOM) โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม 70 ดอลลาร์สิงคโปร์ (1,820 บาท) โดยโอนผ่านบัญชี นางมัจฉรียา ชิว  พร้อมส่งสำเนาการโอนมายัง Email address : [email protected]  เพื่อดำเนินการต่อไปรายละเอียดการโอนค่าสมัคร จะแจ้งให้ทราบหลังผ่านการอนุมัติ

6.3 ผลการยื่นขอรับการตรวจลงตรา ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติการตรวจลงตรา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งสำเนาหนังสืออนุมัติจากกระทรวงแรงงาน สิงคโปร์ (MOM) ให้ผู้ผ่านการพิจารณาเข้าฝึกงานโดยตรงทางอีเมล์เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ในวันที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์เพื่อฝึกงาน

6.4 เมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงสิงคโปร์แล้ว จะต้องขอรับบัตร Training Employment Pass โดยมีค่าธรรมเนียมการออกบัตรอีก 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เอง

 

ที่มา:  www.thaiembassy.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...