ทุนระยะสั้น ทุนแลกเปลี่ยน

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการคัดเลือกเยาวชนจํานวน 2 คน...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation...

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน...

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศกำลังพัฒนา University...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...