UNDP Thailand รับสมัคร นศ.ฝึกงาน “สื่อสารองค์กรประจำ” (มีค่าตอบแทน)

United Nations Development Programme: UNDP หรือสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานงานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเริ่มจากการขยายการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ แก่ประเทศกำลังพัฒนา ด้วยหลักการดำเนินการแบบสากลและเป็นกลางในทางการเมือง มีสมาชิก 170 ประเทศ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในองค์กรระดับโลก ทาง UNDP Thailand กำลังมองหาน้องๆ ที่กำงศึกษาอยู่ในชั้นเรียนปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาแล้ว (มีประสบการณ์ทำงานประจำไม่เกิน 1 ปี) ที่มีใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงด้านการสื่อสาร การทำคอนเทนต์ ผลิตสื่อดิจิทัลต่าง ๆในองค์การระหว่างประเทศ

มาสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานในตำแหน่ง “ฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำ UNDP Thailand” ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันเลย

 

 

คุณสมบัติ:

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นเรียนปีสุดท้ายหรือจบการศึกษาแล้ว (มีประสบการณ์ทำงานประจำไม่เกิน 1 ปี) สาขา การสื่อสาร วารสารศาสตร์ การตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ หรือเทียบเท่า

– หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะด้าน Microsoft Powerpoint, Adobe Photoshop และ Illustrator หรือเครื่องมืออื่นๆ

– มีความรู้พื้นฐานด้านการตัดต่อวิดีโอและเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความคล่องแคล่วในทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการเขียนและการพูด

 

เงื่อนไขในการฝึกงาน:

– ไม่มีเบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน แต่ทางองค์กรจะจัดหาค่อตอบแทนจำนวน 8,302.50 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขของUNDP

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานทางองค์กรจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน

– UNDP ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุและ/หรือการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน

– ผู้ฝึกงานไม่มีสิทธิ์สมัครหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ใน UNDP ในช่วงระยะเวลาของการฝึกงาน

– ผู้ฝึกงานต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนในแผนประกันสุขภาพ

– ผู้ฝึกงานไม่ใช่พนักงานและไม่สามารถเป็นตัวแทนของ UNDP ในตำแหน่งที่เป็นทางการได้

– สามารถยืดหยุ่นเวลาในการฝึกงานได้

– ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานอื่นๆ ผู้ฝึกงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

 

หมดเขตรับสมัคร:

22 กรกฎาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

UNDP Thailand Intern 2021

 

สอบถามเพิ่มเติม:

UNDP Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...