ทุนเต็มจำนวน!! 8 หลักสูตรโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ ‘ด้านสุขภาพ & เทคโนโลยี’

ทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจากโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) โครงการนี้เป็นการสนับสนุนการศึกษาจากหลากหลายหน่วยงาน สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมพร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21

โดยมีกลุ่มอาชีพเป้าหมายในโครงการได้แก่…

1. ด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare and Wellness)

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Technology)

ซึ่งแบ่งได้ถึง 8 หลักสูตรด้วยกัน โดยทั้งหมดเป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรายละเอียดวันปิดรับสมัคร และกำหนดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน รายละเอียดทั้ง 8 หลักสูตรมีดังนี้

 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

– ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

– เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21

– เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่ออาชีพในแต่ละสาขาอาชีพ

– เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในแต่ละสาขาอาชีพ

– มีเครือข่ายพี่เลี้ยงที่พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

– มีโอกาสในการทำงานที่มีรายได้สูงและเส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้า

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:

#1 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี): โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน: ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 (รอประกาศอีกครั้ง)

วิธีการสมัคร:

 

#2 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี): โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันรับสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ 2564 – 17 พฤษภาคม 2564

เปิดภาคเรียน: 19 กรกฎาคม 2564

วิธีการสมัคร:

 

#3 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) (1 ปี): คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันรับสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน: 23 สิงหาคม 2564

วิธีการสมัคร:

 

#4 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง): ศูนย์ฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

วันรับสมัคร: ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 (รอประกาศอีกครั้ง)

เปิดภาคเรียน: ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 (รอประกาศอีกครั้ง)

วิธีการสมัคร:

 

#5 ผู้ดูแลเด็กเล็ก (440 ชั่วโมง): สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

วันรับสมัคร: 23 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน: 3 พฤษภาคม 2564

วิธีการสมัคร:

 

#6 นักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน (300 ชั่วโมง): มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และเครือข่ายเชฟมืออาชีพและธุรกิจอาหาร

วันรับสมัคร: 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน: 17 พฤษภาคม 2564

วิธีการสมัคร:

#7 นักพัฒนาเว็บไซต์ และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ (Web & Chatbot for Online Business) (3 เดือน): (Pearson BTEC Level 3 Diploma in ICT Systems and Principles Certificate)โดยบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

วันรับสมัคร: 1 มีนาคม – 23 เมษายน 2564

เปิดภาคเรียน: 1 มิถุนายน 2564

วิธีการสมัคร:

 

 

#8 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer) (6 เดือน): (Pearson BTEC Level 5 Diploma in Professional Software Development (QCF) และ CS50’s Introduction to Computer Science Certificate)
โดยบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด

วันรับสมัคร: 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

เปิดภาคเรียน: 1 กันยายน 2564

วิธีการสมัคร:

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...