ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับป.ตรีสูงสุด 630,000 บาท จาก University of Bridgeport

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา :D โดยเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาจาก University of Bridgeport

ทุนนั้นจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร สำหรับผู้สมัครปีแรกในระดับปริญญาตรี อีกทั้งยังสามารถต่ออายุทุนได้ทุกปี โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น่าพอใจ รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ $5,000 – $20,000 (ราว 150,000 – 630,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

– หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดใน Trefz School of Business

– หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดใน School of Public และ International Affairs

– หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดใน School of Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– กำลังจะสมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Bridgeport ระดับปริญญาตรี ในาขาที่ทางทุนกำหนดเป็นปีแรก

– มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

– นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงเรียน 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการพิจารณาให้รับทุนโดยอัตโนมัติเมื่อได้ส่งเอกสารสมัครเรียนที่ University of Bridgeport ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเพิ่มเติม สมัครเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bridgeport

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...