ประกวดทักษะภาษาจีนนานมีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีน ทั้งยังเป็นการผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

 

 

รายละเอียดการประกวด:

– ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้

– ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม

 

การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวดดังนี้:

– กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

– กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

– กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

– กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

 

เงื่อนไขการประกวด:

ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้

– เล่านิทานจีน หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”

– ท่องกลอนจีน หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”

– ร้องเพลงจีน หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”

 

การเตรียมตัว:

สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

– เตรียมการแสดงชุดเดิม หรือ เตรียมการแสดงชุดใหม่ เพื่อแข่งขัน ประกวดสดอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ

– พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD

– เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา

*หมายเหตุ : โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ก่อนวันตัดสิน 1 อาทิตย์

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ:

– ระยะเวลาการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -31 ตุลาคม 2563 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น ทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com

– วันแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com

– ผู้เข้ารอบคัดเลือก10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวที

– ประกาศผลการตัดสิน

 

สถานที่จัดการแข่งขัน:

อาคารบริษัท นานมี จากัด (ชั้น 3)
146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...