Georg Forster Research Fellowship ทุนทำวิจัย Postdocs ทุกสาขาวิชาที่เยอรมนี

ทุนการวิจัยสำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์! กับทุนจากมูลนิธิ Alexander von Humboldt ที่ให้ทุน Georg Forster Research Fellowship กับผู้จบการศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา

ผู้สมัครจะมีโอกาสทำวิจัยกับสถาบันต่างๆ ที่ประเทศเยอรมนีเป็นเวลาตั้งแต่ 6 – 24 เดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและแบ่งปันความรู้ด้านการวิจัยระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนนักวิจัยเดือนละ €2,670 – €3,170 (ราว 100,000 – 120,000 บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับการวิจัยสูงกว่าปริญญาเอก (Postdoctoral) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศบ้านเกิดไม่ว่าจะในสาขาใดก็ตาม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

Postdocs

– ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ย

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

– หรือยู่ระหว่างภายในหกเดือนหลังจากส่งวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและสามารถจัดทำสรุปผลการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร

– ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการโดยสำนักพิมพ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล

 

Experienced researchers

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

– ผลงานทางวิชาการได้รับการพิสูจน์จากการมีการตีพิมพ์จำนวนมากในวารสารวิชาการและสำนักพิมพ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV (สูงสุด 2 หน้า)

– โครงร่างการวิจัย (สูงสุด 5 หน้า)

– รายชื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด

– รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญ

– สิ่งพิมพ์ที่สำคัญ

– ใบรับรองการจบปริญญาเอก หรือหลักฐานว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายใน 6 เดือนข้างหน้า

– ใบรับรองภาษาเยอรมัน (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

humboldt-foundation

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...