ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษกับ AEON ชิงเกียรติบัตร และเข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leader 2020”

เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม

รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย

 

 

โดยการจัดโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2020” ในปีนี้ได้พิจารณาถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงจะดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการออนไลน์จากกรุงเทพมหานคร และจากประเทศอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรม

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “AEON English Speech Contest 2020” ชิงเกียรติบัตร และเข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leader 2020”

 

 

ประเภทและระดับของการแข่งขัน:

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน:

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

– ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

– ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคติดต่อร้ายแรง มีอาการแพ้ยา อาหาร หรืออื่นๆ มีอาการเมารถ, เครื่องบิน มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม และพร้อมเข้ารับการตรวจสุขภาพ เมื่อชนะการแข่งขันตามที่ผู้จัดโปรแกรมกำหนด

– ผู้สมัครต้องมีความสนใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางสังคม

– ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)

 

กำหนดระยะเวลา:

ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเรียงความในหัวข้อที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2563

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 7 : ได้รับเกียรติบัตร และเข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leader 2020” ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 8 – 20 : ได้รับเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณกิตติศักดิ์ คงอุไร 02-302-4400 ต่อ 12251

– e-mail: kittisakko@aeon.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...