ทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพและค่าที่พัก ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่ UKM มาเลเซีย

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) มีความยินดีที่จะประกาศว่าขณะนี้ทุนการศึกษา UKM Vice Chancellor Gold และ Silver Scholarships ได้เปิดรับสมัครแล้ว!

ทุนการศึกษาเหล่านี้เปิดให้กับนักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพื่อรับทุนการศึกษาและการวิจัย หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนี้

– การยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ฟรีค่าลงทะเบียน

– ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำวิทยานิพนธ์และการประชุม

– ค่าครองชีพ

– เบี้ยเลี้ยงที่พัก

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

– ค่าวีซ่า

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Engineering

– Social Science

– Law

– Dentistry

– Humanities

– Biomedical

– Health Science

– Medicine

– Information Science & Technology

– Science & Technology

– Islamic Studies

– Economics & Management

– Education

– Environment & Development

– Malay World & Civilization

– International Studies

– Microengineering & Nanoelectronics

– Molecular Biology

– Ethnic Studies

– Fuel Cell institute

– System Biology

– Visual Informatics

– Business

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.67 หรือเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

– ผู้สมัครระดับปริญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และต้องมีผลงานเผยแพร่อย่างน้อย 2 ผลงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หน้าแรกของใบสมัครขอรับทุน ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– รูปถ่ายขนาดเท่าในพาสฟอร์ตจำนวน 1 ใบ

– สำเนาพาสปอร์ต

– สำเนาใบรับรองการจบการศึการะดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท

– หน้าแรกของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

– Research Proposal

– เรียงความฉบับย่อในหัวข้อ “why UKM should choose you for this scholarship?”

– Curriculum Vitae

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลไปที่ graduate@ukm.edu.my

 

ปิดรับสมัคร:

6 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ukm

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...