การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา : คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่สามารถใช้ได้ทุกสายงาน

การโฆษณาในยุคนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชน

และด้วยความที่กลยุทธ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทักษะการออกแบบเพื่อโฆษณาจึงเป็นที่สนใจในตลาดงานอย่างมาก ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจ วันนี้เรามีคอร์สเรียนฟรีที่ดีและน่าสนใจมากฝากกันอีกเช่นเคย!!

 

 

การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา:

การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา การวางแผนสื่อโฆษณาในยุคดิจิตอล กระบวนการคิด เทคนิคและเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณา กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะของสื่อโฆษณา กระบวนการออกแบบสื่อโฆษณา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณา และการประเมินคุณภาพของสื่อโฆษณา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อ ณ จุดซื้อ และสื่อนอกบ้าน

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการออกแบบสื่อโฆษณาได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการวางแผนสื่อโฆษณาในยุคดิจิตอล กระบวนการคิด เทคนิคและเครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณาได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาได้ในรูปแบบต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะและกระบวนการออกแบบของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และประเมินคุณภาพของสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ได้

 

 

คุณสมบัติของผู้เรียน:

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

– นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

 

ระยะเวลาเรียน:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 16 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 36 นาที)

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

สิ้นสุดการเรียน:

30 กันยายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...