งาน “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2563” แต่งเรื่องสั้นชิงเงินรางวัลหลักหมื่น

หากคุณมีฝีมือในการแต่งวรรณกรรมไทยแบบเรื่องสั้น หรือบทกวี คุณต้องสนใจงาน “ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563” เป็นแน่

งานประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อของประชาธิปไตย ดังนั้นนอกจากจะได้แสดงความสามารถเพื่อชิงเงินรางวัลหลักหมื่นแล้ว คุณยังจะได้ส่งเสริมแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วย

 

 

หัวข้อการประกวด:

วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

 

ประเภทการประกวด:

– เรื่องสั้น

– บทกวี

 

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด:

– เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

– บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:

บุคคลทั่วไป

 

เงื่อนไขในการส่งผลงานประกวด:

– ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงาน

– เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน:

– มีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

– มีความคิดสร้างสรรค์

– มีกลวิธีนำเสนอน่าสนใจ

– มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์

– มีสำนวนและภาษาถูกต้องเหมาะสม

 

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน:

แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่

– รอบกลั่นกรอง (Longlist) โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

– รอบคัดเลือก (Shortlist) โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก

– ตัดสินรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563

 

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด:

– สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์ เอ 4 หรือไฟล์ PDF

– เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด

– ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า”

– ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล phan@parliament.go.th

 

วันสิ้นสุดการรับผลงาน:

30 เมษายน 2563 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทเรื่องสั้น

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

– รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 

ประเภทบทกวี

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล 60,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

– รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

– โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 หรือ 0 2244 2522

เพจเฟซุบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...