ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

กลับมาอีกครั้ง! กับโอกาสที่จะร่วมสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นผ่านความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียสุดเจ๋ง!!

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน:

– เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จํากัดชั้นปี และบุคคลทั่วไป

– ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง

– มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือ ภาพยนตร์สั้น ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

 

กําหนดวันรับผลงาน:

– ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบจดหมายตอบรับไปยัง

สํานักสื่อสารองค์กร สํานักงาน ป.ป.ช.
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตําบลท่าทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

– ส่งผลงานพร้อมใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ภายในวันที่กําหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสําคัญ)

 

รางวัลการประกวด:

ระดับมัธยมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท

– รางวัลชมเชยของแต่ละประเภท ได้รับประกาศเกียรติคุณของสํานักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

ระดับอุดมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 15,000 บาท

– รางวัลชมเชยของแต่ละประเภท ได้รับประกาศเกียรติคุณของสํานักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 5,000 บาท

 

บุคคลทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศของแต่ละประเภท ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเงินรางวัล 20,000 บาท

– รางวัลชมเชยของแต่ละประเภท ได้รับประกาศเกียรติคุณของสํานักงาน ป.ป.ช. และเงินรางวัล 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม:

สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันและเวลาราชการ

– โทร.0-2528-4800 ต่อ 4223

 

ที่มา: สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงาน ป.ป.ช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...