ทุนรัฐบาลป.โท-เอก ต่างประเทศ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันพระบรมราชชนก

สำหรับคนที่ทำงานราชการในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อย่างเช่น พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย และอื่นๆ) นี่เป็นโอกาสที่คุณจะได้รับทุนเพื่อไปเรียนป.โท หรือป.เอก ต่อในต่างประเทศ

ทุนนี้เป็นทุนจากรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุน:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

– ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

 

จำนวนทุน:

– ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวม 12 ทุน

– ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 4 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

– มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับทุนระดับปริญญาโท-เอก

– มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับทุนระดับปริญญาเอก

– ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 22 พฤษภาคม 2563) แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการครบ 2 ปีแล้ว

– มีผลรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

ผลรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ได้:

– IELTS มากกว่า 5 คะแนน

– TOEFL มากกว่า 61 คะแนน

– PBT มากกว่า 500 คะแนน

 

เงื่อนไขทุน:

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็น ข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม

– หากได้รับทุนแต่ไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงสาธารณสุข จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครด้วยตนเองที่กองทรัพยากรบุคคลสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

– สมัครผ่านไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่จำเป็นไปยัง กองทรัพยากรบุคคลสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนวงเล็บไว้ที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุน”

(ดูเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ได้ ที่นี่)

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

22 พฤษภาคม 2563

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...