KMITL แจกทุนป.โท และป.เอกถึง 60 ทุนให้กับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ!

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ได้จัดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกถึง 60 ทุน ภายใต้โครงการ “60 ปี KMITL GO BEYOND THE LIMIT”

ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยของ KMITL ให้กับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยมุ่งหวังเพื่อผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมเงินค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนไทย 15 ทุน และนักเรียนต่างชาติ 45 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา โดยสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่กำหนดส่งใบสมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.25

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00

– ผู้สมัครต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ TOEFL (paper- based) อย่างน้อย 450, TOEFL (computer-based) อย่างน้อย 133, TOEFL (internet-based) อย่างน้อย 45, IELTS อย่างน้อย 4.0, TOEIC อย่างน้อย 500 และ CU-TEP อย่างน้อย 45

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครทุน KMITL สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาโท

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

– สำเนาผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

– letter of Recommendation (สำหรับขอทุนระดับปริญญาเอก)

 

วิธีการสมัคร:

– โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://hr.kmitl.ac.th และส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้น 5 อาคารอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– หรือทางอีเมล: hr@ mitl.ac.th พร้อมเขียนหัวข้ออีเมลว่า “สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก KMITL 2020_ ชื่อของคุณชื่อนามสกุล” ตัวอย่างเช่น: สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของ KMITL 2020_Hasakarn_Thongzunhor

 

ปิดรับสมัคร:

16 มีนาคม 2020 เวลา 18.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

http://hr.kmitl.ac.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...