ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ชิงทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนแข่งในระดับนานาชาติ!!

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) มาผสมผสานกับศิลปะ (Art) และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ การประกวดในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 “Thailand Science Drama Competition 2020” หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข : Healthy Plants, Healthy Planet” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ เกียรติบัตร และโอกาสเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในงาน International Science Drama Competition 2020

 

 

ประเภทการประกวด:

– ประเภทประถมศึกษา (Primary Category)

– ประเภททั่วไป (Open Category)

 

แนวคิดหลัก (Theme):

หัวข้อการแสดง “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)เป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health) โดยมีสาระหลักจากปัจจุบันของโลกด้านการปนเปื้อนของสารพิษในดินและแหล่งน้ำ การระบาดของโรคพืชและการคุกคามของศัตรูพืชอย่างหนักจนทำให้มีการใช้สารพิษในการกำจัดโรคและศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้น มีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและพืชหลายชนิด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำและเกิดภาวะแห้งแล้งในหลายพื้นที่ การเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ปริมาณผลผลิตลดลง และพืชบางชนิดอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) จึงได้กำหนดให้ปี 2563 เป็นปีแห่งสุขภาพพืชนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพืชที่ดีเพื่อลดการขาดแคลนอาหารและความหิวโหย ความมั่นคงด้านอาหารและการค้า รวมถึงความหลากหลายของเหล่าพันธุ์พืช

 

กติกาในการแสดง:

– ดำเนินการแสดงภายใต้หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)

– เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้

– เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ควรรวมเข้ากับการแสดงและอยู่ในบทละคร

– ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงละคร

– ทำการเตรียมตัวก่อนการแสดง 2 นาที และทำการแสดงบนเวที 7 นาที

– เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 7 นาที (หากแสดงเกินเวลาหรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน)

– ให้เวลาเตรียมความพร้อมของงานเบื้องหลังก่อนการแสดง 3 นาที

– ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น

 

กำหนดระยะเวลา:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

NSMthailand

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...