Thai Lion Air ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2563 ใครรออยู่ห้ามพลาด!!

กลับมาอีกครั้งกับฤดูกาลประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี!! สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่มีความสนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ผ่านเส้นทางการทำงานร่วมกับธุรกิจการบินห้ามพลาด!!

Thai Lion Air ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน:

– สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงขอฝึกงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามทีบริษัทฯ กําหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามทีสถาบันฯกําหนด) ถึงผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด ที่อยู่ 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220

– นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องยื่นแสดงความจํานงผ่านทางอีเมล [email protected] เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดําเนินการแจ้งวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ 

– นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานที่สถานีต่างจังหวัด (ที่บริษัทฯ ทําการบิน) โปรดติดต่อยื่นเอกสารความจํานงไปที่สถานีที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานด้วยตนเองเท่านั้น

– นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานฝ่ายซ่อมบํารุงและวิศวกรรม โปรดยื่นเอกสารแสดงความจํานงไปที่อีเมล [email protected] เท่านั้น โดยรายละเอียดการรับสมัคร อ่านที่ได้ที่นี่ 

 

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นขอฝึกงาน:

– หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

– Resume

– Transcript

– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว อายุไม่เกิน 6 เดือน

– เอกสารทั้งหมดต้องส่งผ่านทางอีเมลเท่านั้น : อีเมล [email protected]

 

รายละเอียดการขอยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์:

– หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งถึง: คุณมณิสรา อิ่มสําราญรัชต์ ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ผู้ประสานงานนักศึกษาฝึกงาน:

– คุณสุพัฒฌา วงศ์สิทธิเลิศ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ([email protected])

– คุณริญญารัตน์ ชุติเลิศธนากิตติ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ([email protected])

– ส่งหนังสือตามชื่อและที่อยู่: บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 89/46 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิมเติม:

อ่านรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจอย่ารอช้า รีบส่งเอกสารเพื่อคว้าโอกาสฝึกงานสุดพิเศษครั้งนี้กันเถอะ!

 

ที่มา: thenxchapter

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...