‘พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม’ คอร์สฟรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกหนึ่งคอร์สเรียนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ จากแพลตฟอร์มการเรียนฟรีๆ จาก CHULA Mooc ในชื่อคอร์สว่า ‘พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม (Process Dynamics & Control)

ที่ได้อาจารย์มากความสามารถจากภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึง 2 คนมาสอนให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งกันเลยทีเดียว หากสนใจสมัครเรียนก็ไม่ยาก ติดตามรายละเอียดการสมัครที่ข้างล่างได้เลย!

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม: Process Dynamics & Control เนื้อหาจะเป็นการสร้างและใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์มาอธิบายพฤติกรรมกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี และนำข้อมูลพฤติกรรมของกระบวนการเหล่านั้นไปใช้ในการออกแบบระบบควบคุมกระบวนการนั้นๆ เพื่อให้ตอบสนองตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นิสิตและผู้เรียนสามารถสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และสร้างระบบควบคุมอย่างง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายพฤติกรรมของกระบวนการได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับตัวแทนของกระบวนการเหล่านั้น

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและจำลองการตอบสนองของกระบวนการเมื่อมีระบบควบคุม

 

วันลงทะเบียนเรียน:

10 มกราคม 2563

 

วันสิ้นสุดการเรียน:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

จำนวนบทเรียน:

8 บทเรียน

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

*หมายเหตุ* ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

– ศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ คูชลธารา ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...