โครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

รางวัล:

คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศไว้ 3 ลำดับ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน/นักศึกษา (เข้าร่วมการแข่งขันฯ)

1.1 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 / เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2542-15 พฤษภาคม 2547)

1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา

1.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง

1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1.5 เข้าร่วมการแข่งขันได้ตลอดโครงการ (ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งต่อไป)

 

ครู/อาจารย์ (เข้าร่วมชมการแข่งขันฯ)

1.1 เป็นครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน

1.2 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้อสุนทรพจน์:

หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้

2.1 “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ

2.2 “Think globally, act locally.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใดๆ

 

วิธีการสมัคร:

1. นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผ่านสถานศึกษาของตน

2. สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา 1 คน และครู/อาจารย์ 1 คน เท่านั้น

3. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน (รวมครูและนักเรียน) โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายได้ผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่

4. ติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา)

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 และสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สช. และ อว. ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...