โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ว!!

เชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เกิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2546 ถึง 5 เมษายน 2548 สมัครร่วม โครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAYLP) ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกานาน 3 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน 2563

น้องๆ 5 คน จะได้เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเพื่อนๆ จากประเทศอาเซียน เพื่อร่วมสำรวจความท้าทายที่อาเซียนและสหรัฐฯ กำลังเผชิญร่วมกันในศตวรรษที่ 21 และจะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมกับภาคเอกชนที่ร่วมอุปถัมภ์โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในสหรัฐฯ การเดินทางไปและกลับจากสหรัฐฯ การปฐมนิเทศ ค่าธรรมเนียมในการจัดและบริหารโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และการสัมมนา ที่พักและอาหารส่วนใหญ่ กิจกรรมทางวัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และเงินสำหรับใช้ส่วนตัวจำนวนหนึ่ง ผู้ร่วมโครงการจะพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันที่สมัครเป็นผู้สนับสนุน

ผู้ร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าไปรษณียากร ค่ารูปถ่าย ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าของที่ระลึก ค่าโทรศัพท์ และค่าซื้อของใช้ส่วนตัวระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ

ผู้ร่วมโครงการจะได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทโครงการแลกเปลี่ยน เจ-1 ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาและต้องพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะมีสิทธิ์ขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าทำงานชั่วคราวในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับวีซ่า เจ-1 ยังมีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทอื่นได้ เช่น วีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกานาน 3 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย อาศัยและศึกษาอยู่ในประเทศไทยขณะยื่นใบสมัคร (ผู้สมัครที่ถือทั้งสัญชาติไทยและสหรัฐฯ จะไม่ได้รับการพิจารณา)

2. เกิดตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2546 ถึง 5 เมษายน 2548

3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 หรือปีการศึกษาหลังจากนั้น

4. มีทักษะภาษาอังกฤษดี

5. ได้รับอนุญาตจากทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ และสำเนาผลการเรียนล่าสุด ส่งมาที่อีเมล [email protected] พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า

“SEAYLP 2020_ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร”

สำหรับจดหมายแนะนำ (letter of recommendation) ผู้สมัครต้องแนบจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ พร้อมกับใบสมัคร (รูปแบบจดหมายอยู่หน้า 7-10 ของใบสมัคร) เป็นจดหมายจากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และจากอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าที่หน้าที่ของโรงเรียน อีก 1 ฉบับ

ผู้สมัครยังสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม (SEAYLP 2020)
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

**กรุณาส่งใบสมัครด้วยเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาถึงฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม ภายในวันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 และไม่รับใบสมัครที่นำมายื่นด้วยตนเอง**

 

ปิดรับสมัคร:

24 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...