คอร์สเรียนออนไลน์ “กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง” คอร์สฟรีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด

เปิดรับสมัครแล้ว!! คอร์สเรียนออนไลน์จาก Chula MOOC หัวข้อ “กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง (Diet for Cancer Prevention)” คอร์สฟรีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

วิชา กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง จะมีเนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน โดยจะนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของอาหารกับโรคมะเร็ง โดยการให้ข้อมูลสถานการณ์ความเจ็บป่วย ชี้แนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การก่อโรคมะเร็ง ให้ความกระจ่างในประเด็นปัญหาความสับสนเรื่องอาหารกับโรคมะเร็ง ทั้งยังสร้างความตระหนักในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนส่งให้ผู้อื่น แนะนำและอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอาหารกับการเกิดโรคมะเร็ง และสรุปรวบยอด อาหารที่เสี่ยง และอาหารที่ช่วยปกป้องจากโรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและองค์ประกอบของระบบประกันสุขภาพ ตลอดจนเหตุผลเบื้องหลังการจัดการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพแบบต่างๆ ในประเทศไทย

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Post-test เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน (ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป)

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน 6 ธันวาคม 2562

สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...