ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Calendrier de L’Avent DIY Contest ชิงรางวัลมากมาย

ทีมงานหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันวันคริสต์มาส เข้าร่วมการประกวด Calendrier de L’Avent DIY Contest ประดิษฐ์ Advent Calendar ด้วยสไตล์และความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง เติมเต็มความอบอุ่นให้กับคุณและครอบครัวพร้อมชิงรางวัลมากมาย

 

 

ผู้ร่วมประกวดสามารถรังสรรค์ผลงานประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อที่คุณสนใจ ดังต่อไปนี้

– คริสต์มาสในความทรงจำแสนพิเศษ (Memorable Christmas)

– คริสต์มาสแบบไทย ๆ (Thai-Thai Christmas)

– คริสต์มาสเพื่อโลกที่ยั่งยืน (Sustainable Christmas)

– คริสต์มาสเชิงนวัตกรรม (Innovative Christmas)

 

คุณสมบัติ

บุคคลทั่วไปสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้ ไม่จำกัดเพศและอายุ

 

เกณฑ์การตัดสิน

1. คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

2. ยอดไลก์ของผลงานบนเพจ Bonjour France Bangkok

 

กำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายผลงานเข้าประกวด

1. เปิดรับภาพถ่ายของผลงานที่ส่งเข้าประกวดพร้อมวิดีโอระหว่างการประดิษฐ์ความยาวไม่เกิน 1 นาที และใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 6 ธันวาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 18.00 น.) มาที่อีเมล communication@francothaicc.com

2. ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562

3. ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบรางวัล ณ วันเปิดงานมหกรรม Bonjour France 2019 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 14:00 น.

 

กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวด “Calendrier de L’Avent DIY Contest” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ผู้ร่วมประกวดจะต้องประดิษฐ์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง และถ่ายภาพผลงานนั้นส่งเข้าประกวดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของผลงานภายในวันและเวลาที่กำหนด

2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสีแนวนอน มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 800 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 1,200 pixels ในรูปแบบไฟล์ png. หรือ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย และต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

3. ผู้ร่วมประกวดจะต้องบันทึกวิดีโอในระหว่างการประดิษฐ์ผลงาน โดยคลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 1 นาที และมีขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 854×480 pixels

4. ผู้ร่วมประกวดสามารถประดิษฐ์ผลงานเพื่อส่งประกวดได้เพียง 1 ผลงานต่อ 1 ผู้เข้าประกวดเท่านั้น

5. ผู้ร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน และภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น หรือนำผลงาน และภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ร่วมประกวดต้องรับรองว่าผลงานที่ตนส่งเข้าประกวดนั้น เป็นผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าผลงาน และ/หรือภาพถ่ายที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ที่ส่งผลงานและภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประกวด

6. หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับการคัดเลือก ผู้ร่วมประกวดจะต้องนำผลงานมาแสดงในวันเปิดงานมหกรรม Bonjour France 2019 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

7. หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย มีสิทธิ์นำผลงานประดิษฐ์ และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและภาพถ่ายผลงานนั้นๆ แต่สิทธิเหนือผลงานประดิษฐ์ทุกผลงานยังคงเป็นของผู้ประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์

8. หากปรากฏว่าผู้ร่วมประกวดมีเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผลงานผิดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินตามแต่กรณี

9. ผู้ร่วมประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://bit.ly/bjfCDLAAF

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...