UWC Thailand ประกาศรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2563

UWC Thailand ประกาศรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 14 หน่วยทุน รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

หน่วยที่ 1 UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์

หน่วยที่ 2 Robert Bosch UWC เมือง Freiburg imBreisgau ประเทศเยอรมนี

หน่วยที่ 3 UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

หน่วยที่ 4 UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

หน่วยที่ 5 และ 6 UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 7 UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร

หน่วยที่ 8 UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์

หน่วยที่ 9 Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยที่ 10 Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 11 UWC ISAK Japan ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยที่ 12 UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา

หน่วยที่ 13 UWC Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

หน่วยที่ 14 UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

 

เงื่อนไขการเข้าศึกษาและรับทุน:

– ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้โดยวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ ส่วนหนึ่ง และอาจจะได้รับจากคณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีข้อผูกพันในการรับทุน

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะกลับมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปีการศึกษาที่จบนั้นไม่ทัน จะต้องรอสอบในปีการศึกษาถัดไป

ทั้งนี้ เนื่องจากภาคการศึกษาของวิทยาลัย ในเครือขององค์การสหสากลวิทยาลัยจะปิดภาคการศึกษาประมาณเดือนมิถุนายน ฉะนั้น ผู้สนใจจะสมัครคัดเลือก จะต้องตัดสินใจโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนสมัคร เพราะหากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถรับเงื่อนไข และสละสิทธิ์ในภายหลังจะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของประเทศไทยได้

– ในกรณีที่มีทุนหรือโควตาจากวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ เพิ่มเติมภายหลัง คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนหรือโควตานั้นๆ

– ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์การเสนอชื่อเข้าศึกษาในหน่วยใด คณะกรรมการระดับชาติ ขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทยอาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกใน ลำดับถัดไปและได้สมัคร ในหน่วยนั้นไว้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษาแทน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2563 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)

3. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร

4. ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2545 – 1 กันยายน 2547 เท่านั้น

5. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณา ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถทำการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร (คณะกรรมการขอความร่วมมือผู้สมัครในการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก)

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 6 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.th.uwc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...