ขยายเวลา!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป.ตรี และ Pre-degree สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และ Pre-degree สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ ภาค 2/2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

(1) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

4. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เฉพาะคณะ

 

(2) คุณวุฒิของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิทยบริการต่างประเทศ พ.ศ. 2549)

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ

3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ

4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาระดับจังหวัด สมาชิกสภาระดับอำเภอ สมาชิกสภาระดับตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานปกครองของรัฐหรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศกำหนด หรือ

5. ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน หรือตำแหน่งบริหารที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจำปีของหน่วยงานหรือบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับตามปีปฏิทิน หรือ

6. ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาของต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศ หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาประกอบด้วยหนังสือรับรองการเทียบระดับชั้นวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือจากหน่วยงานที่กำกับดูแลทางการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุล รับรองว่าหลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครนำมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นหลักสูตรที่รัฐบาลของแต่ละประเทศกำหนดและเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล

7. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 

(3) คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ พ.ศ. 2554)

1. ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

2. เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

3. เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1, 2 และ 3 ต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายเซ็นของผู้สมัคร 1 ฉบับ (ในการสมัคร on-line ใบสมัครพิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว)

2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบสำเนาใบรับรองเทียบวุฒิด้วย (อ่านรายละเอียดจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 6)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวของประเทศนั้นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด

5.2.กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหลักฐานแสดง (ตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5)

5.3.กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งสำเนาใบสุทธิทางพระ

6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจงหลังรูปทุกรูป

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.oasc.ru.ac.th และจะต้องส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นของผู้สมัครพร้อม แนบหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนทางไปรษณีย์ไปยัง:

สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ปณ. 1218 ปณฝ. รามคำแหง
BANGKOK 10241, THAILAND
ติดต่อสอบถาม:
โทร:(66 2) 310 8196-7, (66 2) 310 8664-5 โทรสาร: (66 2) 310 8198
e-mail: 
[email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

22 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.oasc.ru.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...