“Neilson Hays Young Writers Awards 2020” ประกวดนิทานและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับการประกวดงานเขียนสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร กับการประกวด “Neilson Hays Young Writers Awards 2020”

เป็นการประกวดนิทานและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Life” รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมดังนี้

 

 

ประเภทการประกวด:

นิทานและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ

A. นิทานภาพที่แต่งขึ้นเอง (20 หน้า/500 คำ) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากโรงเรียนไทย/สองภาษา

B. นิทานภาพที่แต่งขึ้นเอง (20 หน้า/500 คำ) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากโรงเรียนนานาชาติ

C. นิทานภาพที่แต่งขึ้นเอง (24 หน้า/ 800 คำ) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากโรงเรียนไทย/สองภาษา

D. นิทานภาพที่แต่งขึ้นเอง (24 หน้า/ 800 คำ) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากโรงเรียนนานาชาติ

E. เรื่องสั้นที่แต่งขึ้นเองประเภทนิยาย (1,500 คำ) รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากทุกประเภทโรงเรียน

สำหรับการประกวดหมวดหมู่ A-D จะส่งผลงานเข้าประกวดประเภทบุคคลเดี่ยวหรือประเภททีมที่มีไม่เกิน 3 คนก็ได้ แต่สามารถส่งได้เพียงหนึ่งผลงานเท่านั้น ส่วนการประกวดหมวดหมู่ E ต้องเป็นผลงานประเภทบุคคลเดี่ยวเท่านั้น

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด:

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ขึ้นเอง เป็นเรื่องที่เขียนหรือวาดขึ้นใหม่ ไม่แปล ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากเค้าโครงเรื่องอื่น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (plagiarism)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบใดๆ มาก่อน (หากมีการเผยแพร่ออนไลน์มาก่อน จะต้องลบออกก่อนส่งผลงานนั้นเข้าประกวด)

– สำหรับการประกวดผลงานประเภท A-D ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ทั้งในแบบบุคคลหรือทีม (ไม่เกิน 3 คน) ส่วนการประกวดผลงานประเภท E ให้ส่งผลงานได้ในแบบบุคคลเท่านั้น

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถให้เพื่อนที่เรียนอยู่ระดับชั้นเดียวกันหรือต่ำกว่าช่วยอ่านและแก้ไขได้

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ยกเว้นการช่วยพิมพ์ และการแก้ไขตัวสะกด โดยผู้ปกครอง ครู หรือพี่ ส่วนเนื้อความในหนังสือนิทานภาพสามารถเขียนด้วยลายมือได้ ความผิดพลาดด้านไวยากรณ์เล็กน้อยจะไม่ถูกหักคะแนน

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาของเอกสารและผลงานที่ส่งเข้าประกวดไว้ เนื่องจากผู้จัดจะไม่ส่งคืนสิ่งใดๆ ให้

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสินโดยพิจารณาจาก ความสร้างสรรค์ ความสามารถในการเล่าเรื่อง และการใช้ภาพประกอบอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับผลงานประเภทนิทานภาพ)

 

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด:

1. ส่งต้นฉบับผลงาน 1 ฉบับ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งด้วยตนเอง ที่:

ส่งถึง การประกวดงานเขียนสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน หอสมุดเนียลสัน เฮส์ 175 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02-233-1731

สำหรับประเภท A-D: ส่งเล่มเสมือนจริง (mock up) ของหนังสือนิทานภาพขนาดไม่เกิน A4

สำหรับประเภท E: ส่งเรื่องสั้นที่พิมพ์ในคอมพิวเตอร์ โดยตั้งค่าการพิมพ์ระยะระหว่างบรรทัด 2 เท่า (double-space) ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 13 พอยท์ (Points) ขนาดกระดาษ A4

*การตัดสินจะเป็นแบบ anonymous ดังนั้น กรุณาอย่าใส่ชื่อนักเรียนบนผลงาน แต่ให้พิมพ์รายละเอียดดังนี้ในแผ่นกระดาษ 1 แผ่นที่ส่งแนบมากับผลงาน

ก) ชื่อทีม (หรือชื่อนักเรียนถ้าเป็นประเภท E)

ข) ชื่อเรื่อง

ค) ประเภทการแข่งขันที่สมัครเข้าประกวด (category)

โดยโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานของท่านหลังการประกวด

 

2. ชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อ 1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ก) จ่ายเงินสดได้ที่ หอสมุดเนียลสันเฮส์

ข) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 002-265834-2 ชื่อบัญชี สมาคมหอสมุดนิลเซนเฮส์

 

3. ท่านจะต้องกรอกใบสมัครทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/2nZKhHo
พร้อมแนบหลักฐานไปกับแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

ก) หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อ 1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ดูคำแนะนำการชำระค่าธรรมเนียมในใบสมัคร)

ข) สำเนาผลงาน 1 ฉบับ ในรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับประเภท A-D กรุณาส่งรวมเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวกัน ต่อ 1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นผลงานของท่านอาจไม่ได้รับการพิจารณา

*การตั้งชื่อไฟล์ ต้องเป็นตาม format: Category.[StoryTitle] เช่น

ก) A. GoodnightMoon หรือ

ข) B. TheLorax

และกรุณาอย่าใส่ชื่อนักเรียนในผลงานนั้น

 

รางวัล:

รางวัลที่ 1 : เงินสด 10,000 บาท ต่อประเภท (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้สมัครต่อทีม) และประกาศนียบัตรจากหอสมุดเนียลสัน เฮส์ โดยทุกท่านในทีมจะได้รับประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2 และ 3 : ประกาศนียบัตรจากหอสมุดเนียลสัน เฮส์ โดยทุกท่านในทีมจะได้รับประกาศนียบัตร

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล : YoungWriters@NeilsonHaysLibrary.org
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บไซต์ NeilsonHaysLibrary.org

Facebook @NeilsonHaysLibrary

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...