สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานเพิ่มเติม จำนวน 3 อัตรา

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาของสำนักจัดหาฯ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. พนักงานผู้ช่วยงานวิชาการพัสดุด้านเอกสารยานพาหนะ จํานวน 1 อัตรา

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท เป็นเงินที่รวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว

– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานสนับสนุนงานด้านยานพาหนะ จํานวน 1 อัตรา

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท เป็นเงินที่รวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว

– มีความรู้และประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 1 อัตรา

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท เป็นเงินที่รวมภาษีอากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว

– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 กันยายน 2563 (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป หากผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ 3

4. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้และทักษะในการติดต่อประสานงานได้ในระดับดี

6. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

7. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถทํางานนอกเวลาราชการได้เมื่อจําเป็น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครใส่ซองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ด้วยตนเอง ที่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ หรือส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ (ฝ่ายอำนวยการ) เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยระบุตําแหน่งที่ประสงค์จะสมัครให้ชัดเจน

 

ปิดรับสมัคร:

9 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...