มาแล้ว!! คอร์สเรียนออนไลน์จาก Thai MOOC หัวข้อ “การสื่อสารและการประสานงาน”

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว!! คอร์สเรียนออนไลน์ หัวข้อ “การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration)” 

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

คำอธิบายรายวิชา:

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารตลอดจนการประสานความร่วมมือ บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือใน การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที 15 วินาที)

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้ที่ศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ตลอดจนผู้ที่สนใจหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การอาทิ ครู อาจารย์ นักสื่อสารมวลชน นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ฟรีที่ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...