การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8

คณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

 

 

ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ:

งานเกษตร/ปศุสัตว์ โควตาผู้สอบผ่าน 300 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย

2. อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2544)

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. สายตาไม่บอดสี

5. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค

6. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง

7. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

8. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

9. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

10. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

– รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) ฉากด้านหลังสีขาวและไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 3 ใบ

ให้ถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นด้วยกระดาษขนาดเอ 4 มีรูปถ่ายและตัวอักษรที่ชัดเจน หากเอกสารดังกล่าวระบุวัน เดือน ปีเกิดไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถสมัครได้

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร หรือขาดคุณสมบัติในการสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน ให้คนหางานที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีลงทะเบียนเพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 (จำนวน 2 วัน) เวลา 09.00-16.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.doe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...