“เทคนิคการเป็นวิทยากร” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหดลเปิดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นวิทยากร” ให้นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ฟรีผ่านระบบออนไลน์

 

 

คำอธิบายรายวิชา :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร ปฐมบทการเป็นวิทยากร การวางแผนอาชีพวิทยากร มนุษยสัมพันธ์และการสมาคมสำหรับวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร หลักการพูดในชุมชน ทักษะการพูดของวิทยากร เทคนิคการนำเสนอ จิตวิทยาการเรียนรู้ในการอบรม เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อและเครื่องมือสำหรับการอบรม และการวัดประเมินผลติดตามสำหรับการอบรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขี้นไป ฟัง พูด อ่านและเขียนได้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

LO1: ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี และมีจรรยาบรรณในการเป็นวิทยากร

LO2: ผู้เรียนสามารถแสดงการพูดและการนำเสนอในบทบาทวิทยากรได้

LO3: ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้

LO4: ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบการเรียนรู้ได้

LO5: ผู้เรียนสามารถออกแบบการประเมินและติดตามผลการอบรมได้

 

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี):

– ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผลการประเมินเกิน 80%

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนทางเว็บไซต์ mooc.mahidol.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

1 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.mahidol.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...