โครงการสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019 ชิงทุน 760,000 บาท

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019 หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน(ROAD SAFETY) ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท

 

 

ระยะเวลา:

เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562 (ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)

 

รางวัลการประกวด:

ระดับอาชีวะศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ

ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ18 ทุน

ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท

ระดับอุดมศึกษา

– รางวัลชนะเลิศ2 ทุน

ทีมนักศึกษา: ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

สถาบันการศึกษา : ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ18 ทุน

ทีมนักศึกษา: 9 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สถาบันการศึกษา : 9 ทุนพัฒนาโครงงาน มูลค่า 10,000 บาท

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด:

1. กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งระดับ ปวช. / ปวส. /อุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) จากทั่วประเทศ

2. สามารถส่งผลงาน ได้ทั้ง แบบเดี่ยว, แบบคู่ หรือ แบบทีม

3. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล และลงนามรับรองยืนยันลิขสิทธิ์

4. ต้องเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือมีการประยุกต์ต่อยอด และเป็นโครงงานที่สามารถมองเห็นการพัฒนาให้เป็นจริงได้ ตอบโจทย์หัวข้อ และต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา

5. ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร Ford Go Further Innovator Scholarship 2019

ผ่าน Facebook : ฟอร์ด / Facebook : TVBurabha ทีวีบูรพา / Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA

6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจาก อาจารยที่ปรึกษาของทีมแล้ว) มาทางไปรษณีย์ที่

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่246/8 ซอย โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 วงเล็บมุมซอง(Go Further Innovator Scholarship 2019)

-พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

-เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562 (ยึดตามตราประทับ ไปรษณีย์)

 

ที่มา:  tvburabha.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...