ชวนส่งไอเดียร่วมประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019”

มีเวทีการประกวดที่แม้รางวัลจะไม่มาก แต่ได้โอกาสสร้างสรรค์ผลงานมาฝากจ้า!

สำหรับคนที่รักหนังสือ ต้องรู้จักชื่อ “นายอินทร์” ผู้จัดจำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของประเทศอย่างแน่นอน

และในวันนี้ ร้านนายอินทร์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นักอ่านล้านความคิด” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

 

กรอบแนวคิดในการประกวด:

– การออกแบบ Mascot ต้องมีลักษณะเป็นผู้ชาย พร้อมตั้งชื่อ Mascot ที่สอดคล้องกับการออกแบบ

– Mascot ต้องแสดงถึงความเป็นคนสนุกสนาน และรักการอ่าน ให้ความรู้สึกเป็นมิตร นอกจากนี้ ยังต้องมีความดึงดูด น่าสนใจ และจดจำได้ง่ายอีกด้วย

– การออกแบบ Mascot ต้องมีพื้นที่สำหรับใส่โลโก้ พร้อมใช้สี CI เพื่อแสดงถึงแบรนด์นายอินทร์

 

กติกาการประกวด:

– ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทร อีเมลลงบนผลงาน

– การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg .xcf .png หรือ .pdf พร้อมแนบไฟล์นามสกุล .psd หรือ .ai ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 pdi

– การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

– ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น

– การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

– การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงาน และจะนำผลงานทั้งหมดขึ้น เพจเฟซบุ๊กร้านนายอินทร์ เพื่อให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และประกาศผลผู้ชนะเลิศภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

กำหนดระยะเวลา:

– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2562 (ก่อนเวลา 12.00 น.)

– ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ผลงาน ภายในวันที่ : 20 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเฟซบุ๊กร้านนายอินทร์ และ naiin.com พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตผลงานของผู้สมัครที่ชื่นชอบ

– ประกาศรางวัลชนะเลิศ และ popular vote ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผ่านทางเฟซบุ๊กร้านนายอินทร์ และ naiin.com

 

ช่องทางการส่งผลงาน:

– ส่งผลงานด้วยตัวเองเป็นภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ที่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (คุณปัณณ์ ฝ่ายการตลาด)

– ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยแนบภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ส่งมาที่บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (คุณปัณณ์ ฝ่ายการตลาด)

– ส่งผลงานทาง Email โดยแนบแนบภาพ Mascot ไฟล์นามสกุล jpeg, png หรือ pdf (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ท้าย Email) พร้อมระบุหัว Email ว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ส่งมาที่ [email protected] และสำเนาถึง [email protected]

 

เกณฑ์การตัดสิน:

– รูปแบบของการออกแบบ และการนำเสนอสามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป

– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อความหมายที่เหมาะสม ชัดเจน รวมถึงสะท้อนถึงเอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของร้านนายอินทร์

– ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้

– หมายเหตุ : ในรอบตัดสินรางวัลชนะเลิศ จะใช้คะแนนโหวตจากเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ naiin.com รวมกับคะแนนจากคณะกรรมการ คิดเป็นสัดส่วน 70 : 30 (คะแนนจากคณะกรรมการ 70% และคะแนนจากแฟนเพจ 30%)

 

รางวัลการประกวด​:

– รางวัลชนะเลิศ มูลค่ารวม 30,000 บาท แบ่งเป็นเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และ Gift Voucher ร้านนายอินทร์ 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

– รางวัล Popular Vote มูลค่ารวม 10,000 บาท แบ่งเป็นเงินสด 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัลและ Gift Voucher ร้านนายอินทร์ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

เงื่อนไขการรับรางวัล:

– ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

– ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม ผลงานที่เข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ทางผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

– สิทธิ์ในการเซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด หมายความว่า ผู้ที่ชนะเลิศมีสิทธิ์ที่จะร่วมงานกับบริษัทฯ ในการออกแบบ สร้างสรรค์ Mascot เพิ่มเติม และการออกแบบ Mascot ในการใช้ในงานต่างๆ เช่น การออกแบบ Mascot suit up การออกแบบ LINE Creator stickers และอื่นๆ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ Mascot

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/naiinfanclub

– คุณส้ม โทร 02-423-9999 ต่อ 6509 : [email protected]

– คุณปัณณ์ โทร 02-423-9999 ต่อ 6478 : [email protected]
[email protected]ร้านนายอินทร์

 

หมายเหตุ:

– วันและเวลาของกำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

– ผู้เข้าร่วมประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่บริษัทฯ กำหนดทุกประการ

– การดำเนินงาน และการตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการจะนำเงินรางวัลส่งคืนทาง บริษัทฯ

– ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ผู้จัดทำไม่สามารถเผยแพร่ที่อื่นได้

 

ที่มา: ร้านนายอินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...