ประกวดนวัตกรรมในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ชิงรางวัลกว่าแสนบาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต และเป็นการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา

เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานขององค์กร มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม:

– สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

– ประกอบด้วยสมาชิก 2-5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน

– อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจะต้องมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ของสถาบันศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน สามารถดูแลให้คำปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ทีม

– หมายเหตุ : ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากทีมงานเท่านั้น

 

การสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร ได้ที่ Facebook : โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า

 

การส่งผลงาน:

– จัดทำรูปเล่มโครงงานตามแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร จำนวน 5 ชุด พร้อม CD-ROM ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น

– จัดส่งผลงานที่
โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”
เลขที่ 55 ซ.นนทบุรี 32 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

– ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ถือตราประทับวันส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

– จัดกิจกรรม Workshop และนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

– ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและมอบรางวัล วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน:

การตัดสินผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบการคัดเลือก และรอบการตัดสิน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้

ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

– ความเป็นต้นคิด 10 คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่โจทย์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา การใช้ประโยชน์ การออกแบบ การสร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ

– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร

– ความโดดเด่นเฉพาะ 10 คะแนน มีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ขึ้นอื่นๆ ในประเภทเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ 30 คะแนน

– การออกแบบ 10 คะแนนออกแบบผลงานให้เห็นภาพรวมและดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี

– ระบบการทำงาน 10 คะแนนออกแบบติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องและถูกต้องกับหลักวิชาการ

– ความปลอดภัย 10 คะแนนออกแบบถึงความปลอดภัยในทำงานของสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจน

 

การเลือกใช้วัสดุ 10 คะแนน

– ความประหยัด 5 คะแนน เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพชิ้นงาน มีประโยชน์ และราคาไม่แพง

– ความเหมาะสม 5 คะแนนคุณภาพของวัสดุมีความคงทน แข็งแรงและปลอดภัย

 

คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ 20 คะแนน

– เสริมสร้างการใช้ไฟฟ้าที่ดีขึ้น 10 คะแนน สามารถอธิบาย สาธิต ทดลง และพิสูจน์ได้ว่าทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ และสามารถต่อยอดพัฒนาได้

– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

– ประโยชน์ของผลงาน 5 คะแนนมีประโยชน์โดยรวมกับประชาชนและผู้ใช้

 

การนำเสนอ 10 คะแนน

– ความถูกต้องชัดเจน 5 คะแนน อธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตามทฤษฎี

– ทักษะการสื่อสารและรูปแบบการนำเสนอ 5 คะแนน

– สามารถถ่ายทอดแนวความคิดและกระบวนการให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน

– รูปแบบการนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ ทั้งอุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

– ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย จำนวน 6 รางวัล

 

เงื่อนไขการประกวด:

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่นจะดำเนินการตัดสิทธ์การเข้าร่วมโครงการทันที ในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้วหากตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎกติกา ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายและถูกยึดรางวัลคืน

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการหรือสถาบันอื่นมาก่อน หากตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎกติกา จะถูกยึดรางวัลคืน

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประกวด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้ กฟผ. สามารถนำผลงานทั้งหมดไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทน ทั้งสิ้น

– หมายเหตุ : หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook : โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...