ประกวดเขียนบทความ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษาและอื่นๆ

มีการประกวดดีๆ ที่น้องๆ จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางบทความพร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาและรางวัลเกียรติยศอื่นๆ มาฝากอีกแล้วจ้า!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ Blogger ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “Offline สู่ Online เชื่อม SMEs ยุคดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

Blogger นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีFacebook และเว็บไซต์เป็นของตนเอง

 

ลักษณะผลงาน:

มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนโยบาย บทบาท และภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย สู่ยุค 4.0 โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขายสินค้าและบริการ จาก Offline เพียงอย่างเดียว มาเป็นการขาย Online ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการขยายตลาด ให้เปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ

 

รายละเอียดการส่งผลงาน:

– เป็นผลงานประเภทบทความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวอักษร TH SarabanPSKขนาด 16

– เป็นผลงานสร้างสรรค์ไม่จำกัดแนวใช้ภาษาสละสลวย เข้าใจง่าย

– เนื้อหามีความสอดคล้องกับนโยบาย บทบาท และภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย สู่ยุค 4.0

– เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นด้วยตัวเองไม่คัดลอกจากผลงานของผู้อื่น หากตรวจพบภายหลังทางผู้จัดงานขออนุญาตตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

– ผู้ส่งผลงานหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน

– ในกรณีที่ผลงานของผู้เข้าประกวดได้รับการคัดเลือกมากกว่า 1 ผลงาน ทางคณะกรรมการจะเลือกผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

– เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด และไม่ติดลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการใดๆหากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กสอ.จะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– ผู้ส่งผลงานต้องโพสต์บทความลงในสื่อโซเชียลส่วนตัว เช่น Facebook หรือ เว็บไซด์ พร้อมส่งผลงานทางอีเมล์ โดยแนบไฟล์รูปแบบนามสกุล Microsoft Word (.docx)และระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ใส่ไว้ในผลงาน กรณีใช้นามแฝงในการส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องแจ้งชื่อ – สกุลจริงด้วย

– ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญ ผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ – สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน

– ส่งผลงานได้ทาง Email : [email protected] พร้อมแนบ Link ที่เผยแพร่ผลงาน

– หมดเขตส่งผลงานวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น. โดยสามารถติดตามผลการตัดสินได้ที่ Facebook ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://www.facebook.com/dipindustry/ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ส่วนการมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

เกณฑ์การตัดสิน:

– การเข้าใจถึงภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

– การใช้เทคนิคในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ

– สำนวนภาษาและความถูกต้องของข้อมูล

– คะแนนเนื้อหาและการใช้ภาษา 70% และคะแนนจากยอดวิว 30%

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 0 2202 4417

www.facebook.com/dipindustry

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...