สพฐ. รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ปี 2563-2564)

สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 สมัครขอรับทุน YFU สำหรับแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ประจำปี 2563-2564 ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 3 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ภาพจาก YFU Thailand Office

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศจำนวน 3 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ

– ค่าเดินทางในประเทศที่รับทุน

– ค่าวีซ่าและการดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศที่รับทุน

– ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายก่อนเดินทาง 2 ครั้ง

– ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศที่ขุมชนในประเทศที่รับทุน

– การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

– การเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมในประเทศที่รับทุน

– การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

– การให้คำปรึกษาดูแลขณะที่ร่วมโครงการ

– การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ

– การเข้าค่ายปัจฉิมในประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในประเทศต่อไปนี้

1. ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – มกราคม 2564 จำนวน 1 คน

2. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – มกราคม 2564 หรือสิงหาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 คน

3. สาธารณรัฐชิลี ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – มกราคม 2564 หรือสิงหาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2564 จำนวน 1 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)

3. เกิดระหว่างวันเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้

– ประเทศญี่ปุ่น เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2546 – 1 เมษายน 2548

– สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เกิดระหวว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2545 – 5 กุมภาพันธ์ 2548

– สาธารณรัฐชิลี เกิดระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2545 – 29 มกราคม 2548

4. มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี

6. มีความสนใจภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน

7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษาหรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน

8. ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับพิจารณณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนต้นสังกัด ไปที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

22 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.obec.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...