ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา องค์กรหรือหน่วยงาน และผู้ที่สนใจส่งผลงานสื่อเข้าประกวดประเภทสปอตโฆษณาและสารคดีสั้น เพื่อชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้านสื่อ โดยเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ หรือ ผลิตและเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ส่งผลงานเข้าประกวด

 

 

ประเภทการประกวด:

1. ประเภทสปอตโฆษณา (Advertising Spot)

– กำหนดผลงานส่งเข้าประกวดประเภทสปอตโฆษณาความยาวไม่เกิน 1 นาที

2. ประเภทสารคดีสั้น (Short Documentary)

– กำหนดผลงานส่งเข้าประกวดประเภทสารคดีสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที

 

หัวข้อในการประกวด:

หัวข้อในการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation)

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงการนำเอานวัตกรรมเพื่อสังคมมาแก้ปัญหาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสร้างให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมมาใช้เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ตลอดจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขตมุมมอง 3 ด้านอันใดอันหนึ่ง ดังนี้

1. Prosperity หรือความเจริญรุ่งเรือง โดยผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงแนวทางการนำนวัตกรรมเพื่อสังคมไปแก้ปัญหาความยากจนในระดับภูมิภาค หรือช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในระดับชุมชน

2. Healthiness หรือการที่ประชากรมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง โดยผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนการเฝ้าระวังเชิงป้องกัน หรือสะท้อนตัวอย่างความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

3. Happiness หรือดัชนีชี้วัดความสุข โดยผลงานที่ต้องสื่อให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมเมืองหรือชุมชน ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือการท่องเที่ยวชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นิติบุคคล เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย

2. บุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจหรือประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย

 

รางวัลในแต่ละประเภท:

1. รางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 25,000 บาท

 

วิธีการสมัคร:

1. REGISTER ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

– ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกประเภทต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก

2. LOGIN กรอกข้อมูลผลงาน

– ใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่ท่านกำหนดไว้ ในการ Login เข้าสู่ระบบส่งผลงานทางออนไลน์

3. STATUS สถานะการส่งข้อมูลผลงาน

– ผู้ส่งผลงานสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลผลงานที่บันทึกเข้าสู่ระบบ

– หากขึ้นสถานะ Complete แสดงว่า การส่งข้อมูลผลงานของท่านเข้าสู่ระบบออนไลน์สมบูรณ์แล้ว

– หากขึ้นสถานะ Uncomplete แสดงว่า การส่งข้อมูลผลงานของท่านเข้าสู่ระบบออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์ ขอให้ตรวจสอบช่องต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องกรอกข้อมูล

ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานสามารถปรับแก้ไขข้อมูลผลงานที่ใส่ไว้ในระบบออนไลน์ได้จนกว่าจะสิ้นสุดวันรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

1. การเปิดรับผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.award.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562

2. ประกาศผลรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ www.award.nia.or.th ในเดือนกันยายน 2562

3. พิธีมอบรางวัล ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม 2562) ในงาน Innovation Thailand Expo 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

NIA : National Innovation Agency, Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...