ลงทะเบียนฟรี!! อบรมหัวข้อ “ยุโรปหันขวา?: กระแสการเมืองแบบขวาจัดในประเทศยุโรป”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมประจำปีในหัวข้อ “ยุโรปหันขวา?: กระแสการเมืองแบบขวาจัดในประเทศยุโรป” ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.15-16.30 น. ณ โรงแรมปทุมวันปรินเซส กรุงเทพมหานคร

 

 

ศูนย์ฯ แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ช่วง ผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรมจริงครบทั้ง 4 ช่วง จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมจากศูนย์ฯ

1. วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ช่วงเช้า:

“อารัมภบท: ภาพรวมกระแสขวาจัดในยุโรป”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ โหราชัยกุล
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การกลับมาของการเมืองขวาจัดในเยอรมนีและออสเตรีย”
โดย ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซีกับกระแสการเมืองขวาจัดในโลกปัจจุบัน”
โดย ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ช่วงบ่าย:

“กระแสการเมืองแบบขวาจัดกับผู้ลี้ภัยและแรงงานอพยพในฮังการี”
โดย คุณอรวรา วัฒนวิศาล
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“กระแสการเมืองแบบขวาจัดในยุโรปกลาง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบโปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐสโลวัก”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหสาขาวิชายุโรปศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ช่วงเช้า:

“การเหยียดมุสลิม (Islamophobia) กับการเมืองแบบขวาจัดในเนเธอร์แลนด์: อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความเป็นสมัยใหม่”
โดย คุณวรดร เลิศรัตน์
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงก>รณ์มหาวิทยาลัย

“กระแสการเมืองแบบขวาจัดในสหราชอาณาจักรและเบร็กซิท (Brexit)”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jean Monnet Chair, Jean Monnet Module Coordinator และ
ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา>แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การเมืองขวา(จัด)ในอิตาลี: ความวิตก ความหวัง และรอยเลื่อนวิกฤต”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ช่วงบ่าย:

“กระแสการเมืองแบบขวาจัดในฝรั่งเศส”
โดย คุณวิรัช ศรีพงษ์
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

“กระแสการเมืองแบบขวาจัดในสเปน”
โดย รองศาสตราจารย์ นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“กระแสการเมืองแบบขวาจัดในยุโรป กับสหรัฐอเมริกาและโลก”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง>ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่:shorturl.at/inrKZ

 

ที่มา:  Centre for European Studies at Chulalongkorn University

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...