ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท!!

“การออม” เป็นหนึ่งในคำสอนที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยจะเห็นได้จากในงานวันเด็ก มักมีของที่ระลึกซึ่งธนาคารต่างๆ จะนำมาแจกให้กับเด็กๆ ที่นำเงินมาฝากในวันนั้น

ในวันนี้ เมื่อคุณโตเกินกว่าจะรับของที่ระลึกเหล่านั้นแล้ว ลองมาเอาความทรงจำเกี่ยวกับการออม ผสานกับไอเดียสร้างสรรค์เล็กๆ สร้างคลิปวิดีโอเจ๋งๆ ชิงทุนการศึกษากันดีกว่า!!

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเชิญนักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด:

– มีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (อายุไม่เกิน 20 ปี)

– เป็นผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง

เกณฑ์การประกวดคลิปคำสอนของพ่อเรื่องการออม:

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

– ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ตั้งชื่อตอนของคลิปที่ส่งเข้าประกวด

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานซึ่งจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กบข. จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ และถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง การส่งผลงานเข้าประกวดของผู้ส่งผลงานจะถือเป็นโมฆะ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวประมาณ 60 -180 วินาที

– เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการบริหารเงิน การวางแผนการเงิน การออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีเงินใช้อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้สิน และไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง

– คลิปที่ผลิตขึ้นมาต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำในการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

– ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv อย่างใดอย่างหนึ่ง

– กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของ กบข. และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดย กบข. มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. (www.gpf.or.th) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตให้คะแนน

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติ

– ผู้ส่งผลงานจะต้องสมัครเข้าประกวดพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4)

 

เกณฑ์การตัดสิน:

การตัดสินแบ่งออกแบ่งเป็น 2 รอบ

– รอบที่ 1 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
กรรมการจะคัดเลือกคลิปที่มีการส่งเข้าประกวดทั้งหมด ให้เหลือเพียง 20 คลิป ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

– ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
เนื้อหา ลำดับ และเทคนิคการเล่าเรื่องที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว 30 คะแนน

– การใช้ภาษา ภาพประกอบ และดนตรี 20 คะแนน

– คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน

– รอบที่ 2 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข. 20 คลิปที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. และให้สมาชิก กบข. บุคคลทั่วไปร่วมโหวต เพื่อคัด 10 คลิปที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดให้ได้รับรางวัลจาก กบข.

 

การส่งคลิปเข้าประกวด:

– แจ้ง ชื่อ-นามสกุล อายุ สถาบันศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล

– แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง

– แนบรูปถ่ายผู้ส่งผลงานครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป
ส่งไฟล์ข้อมูลและเอกสาร พร้อมผลงานคลิปที่ pr@gpf.or.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.

 

การโหวตคลิป:

สมาชิก กบข. และ บุคคลทั่วไปสามารถร่วมโหวตคลิปที่ชื่นชอบได้ สูงสุด 3 คลิปที่แตกต่างกัน ตลอดรายการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้

– เลขที่บัตรประชาชน

– หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

*หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก กบข. จะติดต่อขอรายละเอียดเพื่อส่งของที่ระลึกให้กับท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของที่ระลึก ในกรณีไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562

 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม:

– วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2562 ส่งคลิปเข้าประกวด

– 12 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2562 กรรมการคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.

– 19 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562 นำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ใส่เพิ่มหน้าแรกเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนำคลิปเผยแพร่บนเว็บไซต์ กบข.

– 1 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2562 เปิดให้บุคคลทั่วไปโหวตให้คะแนนคลิป

– 15 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2562 รวบรวมคะแนนโหวต และสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมโหวตคลิป

– 22 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตคลิป

– 2 กันยายน – 16 กันยายน 2562 มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้ส่งคลิปประกวดและผู้โหวตคลิป)

 

รางวัลและของที่ระลึก:

รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จะมอบให้ภายใน 16 กันยายน 2562

 

ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมโหวต

– กบข. จะสุ่มจับรายชื่อผู้โหวตคลิปที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 ท่านเพื่อรับของที่ระลึกจาก กบข. โดย กบข. จะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 16 กันยายน 2562

 

ติดต่อสอบถาม:

– ศูนย์บริการสมาชิก โทร.1179

– Facebook : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

– Line @gpfcommunity

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...