ม.อ. เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนฟรี สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน:

ปัจจุบันมีรายวิชาบนระบบทั้งสิ้น 7 วิชา ได้แก่

1. รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

2. รายวิชาศิลปะอิสลาม

3. รายวิชาสุขภาวะกายและจิต

4. รายวิชาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5. รายวิชาอาชีพคนไอที

6. รายวิชาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา

7. รายวิชาบาติก 1

 

และจะมีรายวิชาเพิ่มขึ้นในสิ้นปี 2562 จำนวน 34 รายวิชาได้แก่

1. รายวิชาการออกแบบการนำเสนองานอย่างทันสมัยและสร้างสรรค์

2. รายวิชาศิลปะพื้นบ้านภาคใต้

3. ภาษาเกาหลี (นำร่องพัฒนาในลักษณะโมดูล)

3.1 รายวิชา Korean 1

3.2 รายวิชา Korean 2

3.3 รายวิชา Listening speaking korean 1

3.4 รายวิชา Listening speaking korean 2

4. รายวิชาเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

5. รายวิชาการดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์

6. รายวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข2: สุขศาสตร์การอาหารและอาหารฮาลาล

7. รายวิชาคำนวนศิลป์

8. รายวิชาเทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับการแยกแก๊ส

9. รายวิชาภาษามลายูในวิชาชีพสุขภาพ

10. รายวิชาการพยาบาลผู้สูงวัย

11. รายวิชาการตรวจร่างกาย

12. รายวิชาพยาธิสรีรวิทยา 1

13. รายวิชาพยาธิสรีรวิทยา 2

14. รายวิชาภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อสุขภาพ

15. รายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัฒน์

16. รายวิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

17. รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู

18. รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

19. รายวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด

20. รายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

21. รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1

22. รายวิชาสัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ

23. รายวิชาบัญชีต้นทุน 1

24. รายวิชานวัตกรรมการจัดการ

25. รายวิชาบริการลูกค้าในหน่วยงานรัฐ

26. รายวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

27. รายวิชาอุปกรณ์เฉพาะหน่วย

28. รายวิชาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง

29. รายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

30. รายวิชา Easy Thai cooking for Foreigner

31. รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติเบื้องต้น

หมายเหตุ: รายวิชาของภาษาเกาหลี จะมีวิชาย่อยอยู่ภายใน 4 รายวิชา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://mooc.psu.ac.th/

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.psu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...