องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครงาน วันนี้ – 16 มิ.ย. 62

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการ และพนักงานบริหารสังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. นักวิชาการ สถาปนิก

2. นักวิชาการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักวิชาการ วิศวกรโยธา

4. นักวิชาการ วิศวกรเครื่องกล

5. พนักงานบริหาร งานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

3. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

4. สามารถปฏิบัติงานให้ อพวช. ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7. ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ หรือถูกพักงาน

9. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย หรือโรค เท้าข้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

10. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า

11. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

12. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

13. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

-ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

-สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

-เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

-และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจขอเชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมยื่นหลักฐานเพิ่มเติมได้ที่กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลข 0 2577 5559 ต่อ 1887

 

ปิดรับสมัคร:

16 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nsm.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...