ดย. เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นําเยาวชน” ที่ญี่ปุ่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อนำเยาวชนสาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร และมีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม ตามที่กําหนดใน สาขานั้น โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร และสังกัดอยู่ในหน่วยงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปี (ณ วันที่เปิดรับสมัคร)

2. มีอายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่เปิดรับสมัคร)

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ

5. ต้องไม่สังกัดกระทรวงกลาโหมตามข้อกําหนดโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่น

6. ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร

7. ไม่เคยเดินทางไปศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ณ ประเทศญี่ปุ่น

8. ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์นับจากวันที่สมัครจนสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ

9. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการทั้งใน ประเทศและประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่กําหนด

10. ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนหรือสมัครรับทุนเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเคยเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร

11. สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้

12. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนําเสนอระดับดี

 

คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มสาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Policy on Information and Communication Technology Course)

1. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิตอล

2. ผู้ที่ทํางานในองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรและเกี่ยวข้องกับสารสนเทศการสื่อสารและดิจิตอล

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง

2. รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา จํานวน รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) โดยติดรูปถ่ายลงในใบสมัครให้เรียบร้อย

3. หนังสือรับรองการทํางานของผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชา

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 1 ชุด (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)

5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

6. บทความเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ความคาดหวังและการนําองค์ความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติได้อย่างไร (ตามแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ)

– news_th_20193005115950_1.pdf: ขนาด 377.92 KB

– news_th_20193005144531_1.pdf: ขนาด 122.79 KB

– news_th_20193105162123_1.pdf: ขนาด 206.29 KB

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถจัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย และแนบเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF มายังกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ica2019adcy.go.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2562

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามที่ระบุ หากตรวจสอบแล้วปรากฏในภายหลัง ว่าผู้สมัคร ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือการเข้าร่วมโครงการทันที แม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบ คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว

 

ปิดรับสมัคร:

21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

dcy.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...