ประกวดออกแบบ “Crafting Your Own Business” ชิงเงินรางวัลพร้อมผลิตผลงานจริง!!

มาเปลี่ยนไอเดียและก้อนความคิด ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆ พร้อมปูเส้นทางสู่การเป็นมืออาชีพในวงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้กันเถอะ!!

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก ภายใต้พื้นที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry transformation center : ITC)

ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทําจากพลาสติก “Crafting Your Own Business : พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างมืออาชีพ

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด:

– เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

– ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

– รวมทีมสร้างสรรค์ผลงาน 1 ทีมไม่เกิน 3 คน

 

เงื่อนไขการรับสมัคร:

1. ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ csc.pttgcgroup.com และดําเนินการดังนี้

– กรอกใบสมัคร

– ส่งผลลงบนกระดาษ A4 และนำเสนอในรูปแบบ Presentation Paper ประกอบด้วย แบบและแนวคิดในการออกแบบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการนําเสนอ

– แนบไฟล์งาน Present ในรูปแบบ PDF, Power Point, Keynote และไฟล์งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่าน Online Drive หรือ CD

 

2. ส่งเอกสารตามข้อ 1 โดยผ่านช่องทาง E-mail : [email protected] /หรือทางไปรษณีย์ เขียนชื่อผู้ส่งผลงาน ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 203 ปณศ. จรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยถือวันประทับตรานําส่งเป็นสําคัญ

3. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ํากันในผลงานมากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน

5. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนําเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทําการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ ด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ทางผู้จัดการแบ่งมันจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถาม ความเป็นเจ้าของ

6. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ทางผู้จัดงานในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนําภาพการประกวดของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของทางผู้จัดงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งให้ทราบ – และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากทางผู้จัดงาน

8. หากพบภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทําผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติทางผู้จัดงานบอระงับการให้รางวัลรวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด

9. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

อธิบายเพิ่มเติม ข้อกําหนดในการออกแบบ:

ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันที่ทําจากพลาสติก โดยผลิตจากพลาสติกใดก็ได้ในสามชนิดนี้

– Bio Plastic

– Plastic Recycle

– Plastic ทั่วไป

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร. 091-794-3934

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...