WINGSPAN รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้นดิน (การบินไทย) TOEIC 500+

มาแล้ว!! โอกาสร่วมงานกับ WINGSPAN ธุรกิจการบินระดับประเทศที่หลายคนรอคอย

WINGSPAN เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ปฎิบัติงานให้กับการบินไทย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– สัญชาติไทย

– เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)

– เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร (บุคลิกภาพดี น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง)

– อายุต้องไม่เกิน 26 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัตงานเดิมอยู่และผู้บังคับบัญชาให้การรับรองหรือผู้ที่เคยผ่านงานทางด้านสายการบินไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน โดยอายุต้องไม่เกิน 35 ปี)

– วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

– มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

– มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) หรือผ่านการทดสอบ THAI-TEP ได้คะแนนไม่น้อย 50 คะแนน และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

– หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

– มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)

– ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ

– ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

– ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

– ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของการบินไทย และสายการบินลูกค้าของการบินไทย

– ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)

– ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

– ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ

– จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน

– ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ขั้นตอนการสมัคร:

– ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง (WALK-IN) ก่อนสัมภาษณ์ ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 13 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 (ในวันและเวลาทำการเท่านั้น)

– ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา

– สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีใบรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัย โดยระบุวันที่จบการศึกษาชัดเจน (หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สคอ) ยื่นประกอบด้วย)

– ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับทาง Email ของผู้สมัคร

– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

 

การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Grooming Screen)

– ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ

– ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้มส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมา:

– พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด (กรอกใบสมัครด้านล่าง)

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบติดใบสมัคร

– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้าหลัง) จำนวน 2 ชุด

– สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript+ใบรับรอง) จำนวน 2 ชุด

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

***กรุณา รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ***.

– ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน http://www.wingspantg.com พร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสาร ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้

– ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด

– ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด

 

กำหนดการสัมภาษณ์

– 18-20 มิถุนายน 2562 (ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562)

 

กิจกรรมหลังทราบผลการสัมภาษณ์:

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์, เซ็นสัญญา, ฝึกอบรม, บัตรพนักงาน, บัตรการท่าฯ, TG Uniform

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-545-1538 (คุณมนตรี)

 

ที่มา: Thai Aviation Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...