ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท

เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ให้สามารถสร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง การประกวดอันทรงเกียรตินี้จึงเกิดขึ้น!!

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ThaiHealth Inno Awards 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติ:

เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

 

โจทย์การประกวด:

การประกวดครั้งนี้ มีโจทย์หลักคือ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสามารถขยายผลในวงกว้างได้”

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คือ แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่นำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 

ระดับการประกวด:

– ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 – 6)

– ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

 

กำหนดระยะเวลา:

– ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันนี้ -19 กรกฎาคม 2562 (ไม่เกิน 18.00 น.)

 

รางวัลการประกวด:

ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 – 6)

– รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

– รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

*หมายเหตุ : ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าเวิร์กช็อปตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สสส.

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/thaihealth

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...