มาแล้ว!! IM Japan โครงการฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM ประเทศญี่ปุ่น) เปิดรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา 3 ปีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– เพศชายอายุ 20 แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

– ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ําหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

– พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว

– ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย

– ไม่มีความประพฤติเสียหาย

– ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Tecnical Intern” หรือเคย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

– ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทํางานหรือเข้าเมืองหรือพํานักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศอื่นๆ

– ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไป ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ

– ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

– ไม่เคยทํางานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสําเร็จการฝึกอบรมหรือสําเร็จการศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น

– สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

– สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรม ในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ที่กรมการจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และกระทรวงแรงงาน ในวันและเวลาราชการ

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

IMM JAPAN Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...