รับสมัคร “แพทย์อาสา” โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ทวีปแอฟริกา ประจำปี 2562

อเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจที่มีจิตอาสา มาร่วมปลูกความหวังและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ด้อยพัฒนา ในโครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ทวีปแอฟริกา ประจำปี 2562

 

 

​ประเทศและระยะเวลาโครงการ:

โกตดิวัวร์ เมืองแซงฟรา (Sinfra) และเมืองบัวเก (Buake) วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2562

ยูกันดา เมืองกัมปาลา (Kampala) วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

​​​แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย/แผนตะวันออก เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ หรือที่กำลังศึกษาทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ล่าม และอาสาสมัครทั่วไป

 

ค่าใช้จ่าย (อาสาสมัครผู้เข้าร่วม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด):

ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

– ราคาประมาณ 500 – 1,000 บาท (ต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 10 วัน)

ค่าวีซ่า

– ประเทศโกตดิวัวร์ : ประมาณ 3,200 บาท ขอวีซ่าก่อนเดินทาง

– ประเทศยูกันดา : รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศจุดหมายปลายทาง (VISA on Arrival) *ค่าใช้จ่ายและเอกสารจำเป็นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ขึ้นอยู่กับประเทศและช่วงเวลาที่เดินทาง

ค่าที่พัก อาหาร และการเดินทาง/ทัศนศึกษา

– ประมาณ 500 USD *ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

บุคลากรทางการแพทย์

– ประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ ฉบับจริง 1 ฉบับ

– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง โดยเห็นหน้าเล่มทั้งสองด้าน 1 ฉบับ

นักศึกษาและอาสาสมัครทั่วไป

– ประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา/การทำงาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง โดยเห็นหน้าเล่มทั้งสองด้าน 1 ฉบับ

หมายเหตุ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ PDF  ทาง e-mail : saleela@iyfthailand.com

 

ปิดรับสมัคร:

16 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iyfthailand.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...