กรมอาเซียนประกาศรับสมัคร “เจ้าหน้าที่อำนวยการด้านการประชุมและพิธีการ” ถึง 17 พ.ค.นี้

กรมอาเซียน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่อำนวยการด้านการประชุมและพิธีการ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) อัตราค่าจ้าง 15,000 ต่อเดือน

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาทิ Microsoft office (Word, Excel และ PowerPoint) ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6. มีทักษะ/ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมากและภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน – ปานกลาง

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

8. มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขยันขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทํางาน นอกเวลาราชการได้เมื่อจําเป็น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ประกาศรับสมัคร

2. ใบสมัครเจ้าหน้าที่กองการเมือง

3. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

– ใบสมัคร

– สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน (รวมทั้งสําเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารสําหรับผู้สมัครสอบ เพศชาย) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

– สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of records) ที่แสดงว่า มีวุฒิ การศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุได้ว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่สถานศึกษาดังกล่าวกําหนด จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

– ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม อาทิ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 02 643 5223 หรืออีเมล ASEANTH1201@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

17 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...