ประกวดภาพวาด “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7 แสนบาท!!

มีงานประกวดดีๆ มาฝากอีกแล้วจ้า! สำหรับใครที่มีฝีมือด้านศิลปะ และไม่อยากเก็บเอาไว้คนเดียว มาร่วมส่งผลงานเพื่อชิงรางวัลกันดีกว่า!!

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

หลักเกณฑ์การประกวด:

หัวข้อการประกวด

– เรื่อง “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”

 

ระดับการประกวด

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

– ระดับประชาชนทั่วไป

 

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน:

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องนําเสนอเนื้อหาที่มีองค์ประกอบภาพของ “กองทัพไทย” อันประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยสื่อให้เห็นถึงแนวความคิด หรือเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของทั้งสามเหล่าทัพร่วมกัน หรืออื่นใดของเหล่าทหารผ่านมุมมองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

 

การส่งผลงานการประกวด:

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างอิสระ

– ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบภาพของทหารไทยทั้ง 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยเครื่องแต่งกายหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต้องเป็นของทหารไทยเท่านั้น

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา

– ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน

– แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้

– ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “กองบัญชาการกองทัพไทย” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงไว้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

– ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กองบัญชาการกองทัพไทย”

– ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

– เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

 

รูปแบบและลักษณะการส่งผลงาน:

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีอะคริลิค (Acrylic) หรือสีน้ํามัน (Oil painting) และใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างอิสระ

– ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับประชาชนทั่วไป สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีน้ํามัน (Oil painting) และสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างอิสระ

 

การส่งผลงาน:

– เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 กันยายน 2562

– ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.rtarf-social.com และส่งผลงานตามมาที่อยู่

ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด กองทัพไทย
ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพรัาว
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

– โทรศัพท์ 0-2539-8447

– ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.rtarf-social.com และ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces )

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา:

– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (20 คะแนน)

– เนื้อหาสาระของภาพ (20 คะแนน)

– องค์ประกอบศิลป์ (20 คะแนน)

– การให้สีสัน (20 คะแนน)

– ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ (20 คะแนน)

– หรือ…. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม โดยถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน

 

รางวัลการประกวด:

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

– รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

 

ระดับประชาชนทั่วไป

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

– รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

 

*หมายเหตุ

– ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร

 

ติดต่อสอบถาม:

– ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

– โทรศัพท์ : 0-2539-8447

– โทรสาร : 0-2539-8056

– E-mai : rtarfsocial@gmail.com

– Add line : @rtarf

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...