ประกวดภาพถ่าย ชิงตั๋วเครื่องบินจากการบินไทย+ไทยสมายล์ทั้งในและนอกประเทศ!!

ถ่ายรูปยังไงให้ได้เที่ยว!! เชิญมารวมกันตรงนี้สิ แล้วเราจะบอกวิธีที่ทำให้คุณได้สนุกกับการแข่งขัน พร้อมลุ้นของรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินครั้งใหญ่!!

การบินไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.” ชิงบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์กว่า 60 เส้นทางทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ

 

 

กติกาการประกวด:

– เผยแพร่ภาพถ่ายลง Facebook หรือ Instagram โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะและเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด

– ใส่แคปชั่นระบุเที่ยวบิน วันเดินทาง คำบรรยายภาพ พร้อมติด #LetsSenseTheWorld

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด:

– มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์

– มีบัญชี Instagram หรือ Facebook ที่ถูกต้องตรวจสอบได้

– เดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 62

– เป็นเจ้าของรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี

– รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดที่หนึ่งมาก่อน และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

– รูปถ่ายจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับพนักงานสายการบินหรือบัตรโดยสารอภินันทนาการไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้

– สามารถปรับแต่งสีรูปหรือทำเป็นสีขาวดำได้ โดยที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรูปถ่ายนั้น

 

กำหนดระยะเวลา:

– ระหว่างวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2019

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยจำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ใบ

– รางวัลที่ 2 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชียของการบินไทยจำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ

– รางวัลที่ 3 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ

– รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ

– รางวัลที่ 5 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 1 ใบ

 

เงื่อนไขการรับรางวัล:

– ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อจากการบินไทยผ่านช่องทาง Facebook หรือ Instagram ภายในวันที่ 20 ส.ค. 62

– ผู้ชนะต้องติดต่อรับรางวัลพร้อมส่งไฟล์รูปถ่ายต้นฉบับ ขนาด 4MB ขึ้นไป, บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและหลักฐานการเดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 – วันที่ 15 ก.ค. 62 ผ่านทาง tgactivities@thaiairways.comภายในวันที่ 4 ก.ย. 62 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

– กรณีเอกสารของผู้ชนะใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรางวัลดังกล่าวออกไป

– หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการบินไทยจะติดต่อผู้ชนะภายในวันที่ 11 ก.ย. 62 เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารในขั้นตอนต่อไป

– ผู้ชนะต้องออกบัตรโดยสารด้วยตนเองภายในวันที่ 29 พ.ย. 62 พร้อมยินยอมให้ถ่ายรูปการรับรางวัลไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

– สำหรับสถานทีออกบัตรโดยสาร การบินไทยจะแจ้งให้ผู้ชนะทราบโดยตรง

– บัตรโดยสารนี้มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกบัตร

– ผู้ชนะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรางวัลบัตรโดยสารที่การบินไทยมอบให้ ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อัพเกรด แลกเปลี่ยนบัตรโดยสารนี้เป็นเงินหรือของรางวัลอื่น หรือจำหน่ายต่อบุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้

– บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

– การบินไทยมีสิทธิ์นำรูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายผู้ชนะเมื่อมารับรางวัลไปใช้ในทุกกรณี โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

– รูปถ่ายและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการบินไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์

– การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนไฟล์รูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง (ถ้ามี)

– การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินชี้ขาดของการบินไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

– พนักงานและครอบครัวของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, พันธมิตร, บริษัทฯ ในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

– การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขของการประกวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

*หมายเหตุ:

การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อสอบถาม:

อีเมล : tgactivities@thaiairways.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...