ทุนการศึกษาโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 5” 40 ทุน รวมมูลค่า 800,000 บาท

เนื่องด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 และ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 5 ชิงทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา

2. ไม่เคยได้รับทุนรางวัลจากการจัดโครงการฯ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4

3. บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคีพันธมิตรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯหากตรวจสอบพบข้อมูลในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

 

กติกาในการเข้าร่วมโครงการฯ:

1. เลือกอ่านหนังสือที่ทางโครงการฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเขียนต้นฉบับเป็นภาษาไทยอาจเป็นหนังสือประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีก็ได้ เช่น สารคดีแนวต่าง ๆ / กวีนิพนธ์  / นวนิยายคลาสสิก

2. เขียนบทวิจารณ์ 1 เล่ม ต่อหนังสือที่เลือกอ่าน ในครั้งนี้จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล ต่าง ๆ โดยจะให้ผู้สมัครเลือกหนังสือจากรางวัลใดรางวัลหนึ่งเพื่อเขียนบทวิจารณ์ส่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

-7 Book Awards

-รางวัลซีไรต์

-รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ปี (2540 – 2561)

-รางวัลชมนาด

-รางวัลพานแว่นฟ้า

(ตัวอย่าง : เลือกบทวิจารณ์เรื่อง ขังหญิง จากรางวัลชมนาดครั้งที่ 5 โดยผู้วิจารณ์จะต้องวิจารณ์หนังสือที่เลือกอ่านทั้งเล่ม)

 

รายละเอียด

1. มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16 points

2. วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเที่ยงธรรม มีเหตุผล น่าสนใจ โดยสอดแทรกการสรุปใจความ ของเรื่องอย่างกระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ

3. เรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวยและนำเสนอด้วยวิธีเขียนที่สร้างสรรค์

 

การส่งไฟล์บทวิจารณ์:

1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ http://praphansarn.com/scholarships

2. ส่งบทวิจารณ์พร้อมระบุชื่อผู้วิจารณ์ให้เรียบร้อย

 

วิธีการส่ง:

ส่งบทวิจารณ์ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหนังสือที่ใช้เขียนงานวิจารณ์มาด้วยทั้งเล่ม แนบมายังที่ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เลขที่ 222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

 

กำหนดลงทะเบียนและส่งเอกสารทั้งหมด:

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 โดยพิจารณาจากการลงทะเบียนและส่งเอกสาร ภายในเวลา 24.00 น. ของวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 และโดยพิจารณาจากการลงตราประทับส่งไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ทุนรางวัล:

ทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 40 ทุนรางวัล   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  800,000 บาท

 

เงื่อนไขในการรับทุนรางวัล:

1. ทุนรางวัลจะมอบผ่านบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และผู้ได้รับทุนรางวัลต้องใช้ชื่อของตนเป็นชื่อบัญชี

2. ผู้ได้รับทุนรางวัลควรเป็นผู้อุทิศตนและสนับสนุนวัฒนธรรมการเขียนงานวิจารณ์

3. ผู้ได้รับทุนรางวัลต้องมีความพร้อมเพื่อเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน เขียน  เรียนรู้  สู่งานวิจารณ์” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  ในเดือนตุลาคม 2562  มีคณะกรรมการตัดสินเป็นวิทยากร

ทั้งนี้  ผู้ได้รับทุนรางวัลจะต้องนำหนังสือที่เขียนงานวิจารณ์มาด้วยในวันที่มาเข้าค่าย

 

หมายเหตุ

-คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายกำหนดการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

-การตัดสินของคณะกรรมการทุกชุด ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี e-mail : [email protected] มือถือ 089 926 3290

คุณตะวัน เอนกวิชณกุล e-mail : [email protected] มือถือ 097 162 8910

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222  อาคารบุษราคัม เทอเรส  สาย 2  ถนนพุทธมณฑล สาย 2
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9   โทรสาร 02 448 0393

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...