คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

วิชา Principles of Innovation and Entrepreneurship : VIE จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ ความสำคัญของนวัตกรรม แนวคิด และประเภทนวัตกรรม ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม การบริการงานธุรกิจและการจัดการการเงินสำหรับสัตวแพทย์

โดยทีมผู้สอนมีแนวคิดว่า สัตวแพทย์ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ให้ทันยุคสมัย การเป็นสัตวแพทย์นวัตกรนั้น จะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน มีการสร้างนิเวศน์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถต่อยอด นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างคุณค่า ไม่ว่าจะในด้านธุรกิจหรือคุณค่าต่อเกษตรกรได้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562

-สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อเปิดโลกทัศน์การสร้างงานนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

– เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตสัตวแพทย์ และผู้ที่สนใจในหน่วยงานต่างๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการทางสัตวแพทย์ที่ประสบผลสำเร็จ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

ดร.รณกร ไวยวุฒิ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

คุณธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...