เปิดแล้ว!! โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 สาขาการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรู้และความเข้าใจด้านการวางแผนการพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งเพื่อแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่น โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามกลุ่มสาขาการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คน และสำรอง 1 คน รวม 2 คน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร และมีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มตามที่กำหนดในสาขานั้น โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร และสังกัดอยู่ในหน่วยงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ 9 เมษายน 2562)

2. มีอายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 9 เมษายน 2562)

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนบ้านของทางราชการ

5. ต้องไม่สังกัดกระทรวงกลาโหมตามข้อกำหนดโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่น

6. ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร

7. ไม่เคยเดินทางไปศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ณ ประเทศญี่ปุ่น

8. ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์นับจากวันที่สมัครจนสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ

9. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการทั้งในประเทศและประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่กำหนด

10. ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนหรือสมัครับทุนเดินทางไปต่างประเทศ และไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเดิมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

11. สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มในระยะเวลานานได้

12. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำเสนอได้ในระดับดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

ใบสมัคร (ภาษาไทย)

ใบสมัครภาษาอังกฤษ (Application Form)

General Information (Thai) และ

General Information (English) ตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมระบุ URL ที่เข้าถึง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

วิธีการสมัคร:

จัดส่งเอกสารไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์นับวันประทับตราหรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

ขอให้เสนอชื่อพร้อมจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนทราบ ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อจัดส่งให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) พิจารณาอนุมัติผู้รับทุนอบรมดังกล่าวต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...